Ochrona danych osobowych
Użytkowników Portalu Bitwy Warszawskiej 1920 – RODO

Administrator Portalu 1920 dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe powierzone przez Użytkowników Portalu 1920 były chronione w odpowiedni sposób. Administrator Portalu 1920 może prosić o podanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  • 1. umożliwienia publikacji materiałów graficznych w ramach „Zbiorów rodzinnych”, przy zawarciu umowy licencyjnej,
  • 2. wypełnienie formularza kontaktowego. 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), masz prawo wiedzieć, dlaczego Administrator Portalu 1920 przetwarza Twoje dane osobowe. Jest to tzw. obowiązek informacyjny.

Administrator Portalu 1920 przetwarza dane osobowe tylko w zakresie w jakim dane te są niezbędne do dostarczenia Użytkownikom Portalu 1920 żądanych przez nich usług. Danymi jakie zbiera Administrator Portalu 1920 są: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu. Żadna z podanych w zdaniu poprzednim danych osobowych nie stawowi danych wrażliwych w rozumieniu RODO.

I. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa. Administrator danych osobowych jest jednocześnie Administratorem Portalu 1920

Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować poprzez wiadomość elektroniczną korzystając z adresu e-mail iod@aan.gov.pl

II. Jakie są cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • publikacji imienia i nazwiska Użytkownika oraz udostępniania przez Użytkownika materiałów mogących być objętymi prawami autorskimi w celu ich publikacji w „Zbiorach rodzinnych”- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • archiwizacji dokumentów oraz danych i materiałów udostępnionych  przez Użytkownika (imię i nazwisko), w tym wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z Portalu 1920 przez Użytkownika (podstawa prawna – przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umów, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) – ”- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • reakcja na zapytania/sugestie/opinie przesłane do Administratora za pomocą formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wszystkie wskazane wyżej cele przetwarzania danych są zgodnie z Artykułem 6 RODO tj. przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji czynności w związku z udzieloną zgodą \ lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

III. Czy mogę nie podawać Administratorowi swoich danych osobowych

Oczywiście! Podanie danych osobowych Administratorowi Portalu 1920 jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli jednak będziesz chciał skorzystać z niektórych usług dostarczanych przez Administratora np. opublikować posiadane przez siebie materiały, będziesz musiał podać Administratorowi Portalu 1920 swoje dane. Bez nich realizacja żądanych przez Ciebie usług będzie niemożliwa.

IV. Jak długo Administrator może przechowywać moje dane osobowe?

Administrator Portalu 1920 przechowuje dane tak długo, jak długo obligują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, albo tak długo, dopóki Użytkownik nie wycofa swojej zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe związane z zawartą umową licencyjną są przechowywane łącznie przez sześć lat z uwagi na przepisy kodeksu cywilnego określające termin dochodzenia roszczeń z zawartej umowy licencyjnej. 

Jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych Administrator usunie dane, ale dalsze korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Portal 1920 może być niemożliwe. 

V. Czy mogę wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych Administratorowi Portalu 1920. W tym celu skontaktuj się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail korzystając z adresu e-mail iod@aan.gov.pl.

Uwaga! Jeżeli doszło do zawarcia umowy licencyjnej (bez względu na to, czy została ona zawarta skutecznie lub rozwiązana), cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych jest nieskuteczne. Administrator jest stroną umowy licencyjnej i musi mieć możliwości zidentyfikowania osoby z którą taką umowę zawarł. Jest to usprawiedliwione nie tylko obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze, ale również ochroną interesu Administratora jako strony umowy.

VI. Jak mogę uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Masz prawo w każdym czasie zażądać dostępu do treści danych osobowych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z Administratorem Portalu 1920 poprzez wiadomość e-mail korzystając z adresu e-mail iod@aan.gov.pl.

VII. Czy moje dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora osobą trzecim?

Administrator Portalu 1920 dopuszcza możliwość przekazania danych podmiotom świadczącym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom administracji publicznej. 

VIII. Czy moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób automatyczny?

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Administratora, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.