Sowieci

Feliks Dzierżyński

ps. „Józef”, urodzony 11 września 1877 roku w Oziembłowie koło Oszmiany, zmarł 20 lipca 1926 roku w Moskwie, członek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. W czasach carskich sześciokrotnie aresztowany, w tym dwa razy zsyłany na Syberię. W czasie rewolucji październikowej stał na czele powstania w Piotrogrodzie (ob. Petersburg). Był członkiem Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego – prawnie najwyższego organu władzy w Rosji po bolszewickim przewrocie. Stworzył i do końca życia kierował tajną policją państwową WCzK oraz GPU. Wprowadził powszechny aparat terroru, czym zyskał sobie takie przydomki jak „Krwawy Feliks”, czy „Czerwony Kat”. W latach 1919-1921 również  ludowy komisarz spraw wewnętrznych, a także w 1920 roku członek Rady Wojennej Tuchaczewskiego i członek Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski.

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych