Na froncie południowym pomiędzy 2 a 4 sierpnia ma miejsce bitwa pod Nastasowem w Małopolsce wschodniej, wzdłuż linii Strypa–Seret (lewostronne dopływy Dniestru). Tu polska 12. Dywizja Piechoty toczy ciężki trzydniowy bój z bolszewicką 40. Dywizją Strzelecką, blokując jej możliwość posuwania się w kierunku Lwowa od strony Tarnopola. W dowód uznania za dzielność żołnierzy bitwa zostaje uwieczniona na tablicy pamiątkowej znajdującej się na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Galeria

Mapa odręczna, schematyczna w formie szkicu na szarawej kalce. Drogi zaznaczone są cienkimi, łączącymi między innymi miejscowości: Myszyniec, Ostrołękę, Nowogród, Łomżę Zambrów. W grafice wyróżnia się także centralnie umieszczony napis: Straż Graniczna. W lewym, górnym rogu widnieje dopisek atramentem o brzmieniu: Plan zamienionej kontrakcji Grupy generała Wroczyńskiego, którą w dniu 4 VIII objął gen. Roja.
Szkic
sytuacyjny zamienionej kontrakcji Grupy generała Wroczyńskiego, którą w dniu 4 VIII objął gen. Roja.
2/2587/0/ /mapka Łomża/
Zdjęcie plenerowe żołnierzy w mundurach polowych i innych przypadkowych, zdekompletowanych ubraniach wojskowych, czapkach wojskowych i kozackich. W tle fotografii ciągnie się kamienny mur i widać kilka drzew. Mężczyźni stoją swobodnie w lekkim półkolu. Postać piąta od lewej oznaczona jest dopiskiem nad głową liczbą arabską “2”, podobnie postać siódma od lewej ma oznaczenie trójką arabską. U czworga żołnierzy przy pasach dopięte są pochwy z szablami.
Ukraińska grupa atamana Orła-Galczewskiego, 
która do 1922 r. prowadziła akcję partyzancką na terenie Ukrainy. Na fotografii między innymi: ataman Orzeł-Galczewski, ataman Chmara, ppłk Konoplenko.   
CAW WBH K-25-570

Ulotka na szarawym papierze. U góry, jednoelementową, dużą czcionką widnieje podkreślony tytuł: Dlaczego bolszewicy idą na nas? Przez całą stronę biegnie tekst, który w kilku miejscach ma wyróżnione pogrubioną czcionką, zdania: Cała Rosja jest dziś takiem “wojskiem kartoflanym”; zasmakowało im nasze zboże; chłopu zabierają wszystko, co ma; Bolszewicy chcą się najeść do syta; Bandy wygłodniałych obdartusów idą na nas!
Na dole znajduje się informacja wydawnicza: Druk Lub. Spółki Wydawniczej, Kołłątaja 5.
Ulotka
propagandowa antybolszewicka pod tytułem „Dlaczego bolszewicy idą na nas?”
2/1401/0/296/I/57