Realizując rozkazy z Warszawy, Wojsko Polskie rozpoczyna uporczywe walki na linii rzek Bug i Narew mające na celu powstrzymanie Armii Czerwonej kierującej się w stronę Warszawy.

Galeria

Maszynopis fioletowym tuszem na białym papierze. U góry, dużymi stemplowymi, czarnymi cyframi widnieje: 1553 i dalej stemplem 298. Tekst maszynopisu rozpoczyna się od słów napisanych centralnie, wielkimi literami i podkreślonych przerywaną linią: Wywiad własny. Niżej widnieje data: z dnia 25 lipca 1920 roku. Tekst raportu zajmuje cała stronę.
Raport
wywiadowczy z 29 lipca 1920 r. z informacjami pozyskanymi drogą agenturalną przez polską placówkę wojskową w Rydze o rozmieszczeniu wojsk bolszewickich Frontu Zachodniego podległych Michaiłowi Tuchaczewskiemu.
2/1191/0/AII/64/2
Czarno biała kompozycja w formie kolażu. Na tle mapy, w jej lewym, górnym rogu umieszczone są cztery zdjęcia, popiersia żołnierzy w owalach. Pierwszy od lewej, to oznaczony dopiskiem “1” kapitan Leon Braziulewicz, drugi od lewej z dopisaną cyfrą “2”: kapitan Edward Kossakowski, trzeci, z dopisaną cyfrą “3” kapitan Franciszek Rataj i czwarty z cyfrą “cztery” podporucznik Stanisław Wolnowski. W lewym, dolnym rogu mapy znajdują się objaśnienia: Pierwszy batalion, drugi batalion, trzeci batalion, trzecia kompania, pozycja własna, nieprzyjaciel. Po prawej stronie, wzdłuż krawędzi dolnej, na pasku napisane jest: Kontratak na Janów (defenzywa). Centralnie, na mapie ukazany jest przebieg akcji, z wykorzystaniem elementów graficznych opisanych w objaśnieniu.
Reprodukcja mapy z naniesioną sytuacją bojową 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w czasie walk odwrotowych pod Janowem Podlaskim. Na mapie umieszczono zdjęcia: kpt. Leona Braziulewicza, kpt. Edwarda Kossakowskiego, kpt. Franciszka Rataja, ppor. Stanisława Wolnowskiego. 29.07.1920 roku.
CAW WBH  K-25-557
Cztery strony maszynopisu na zażółconym papierze. Na pierwszej stronie, w lewym, górnym rogu wielkimi literami, w dwóch wersach napisane jest: Ministerstwo Spraw Wojskowych, w drugim wersie: sztab Oddział I, numer 8804/org. Po prawej stronie data i miejsce powstania dokument: Warszawa,dnia 29 lipca 1920 roku. 
Przed głównym tekstem widnieje informacja: Ochotniczy Zaciąg cudzoziemców do Wojska Polskiego, dalej kilka zdań wstępu i główny tekst oznaczony jedynką rzymską, zatytułowany: Ogólne zasady. Do końca strony wyróżnione są one w czterech punktach.
Kontynuacja dokumentu. Druga strona rozpoczyna się dwójką rzymską i podkreślonym nagłówkiem o treści: Ochotniczy Zaciąg Cudzoziemców do Wojska Polskiego. Tekst podzielony jest na sześć punktów i zajmuje całą stronę.
Ciąg dalszy dokumentu. Trzecia strona rozpoczyna się kontynuacją zdania ze strony drugiej. Dalej widnieje trójka rzymska i podkreślony nagłówek o treści: Organizacja Cudzoziemskich Oddziałów Ochotniczych. Na końcu tekstu znajduje się czwórka rzymska i zdanie: Szczegółowe zarządzenia co do werbunku.
Ciąg dalszy dokumentu. Na czwartej stronie znajduje się kontynuacja tekstu ze strony trzeciej. W połowie strony, kończące dokument podpisy oficjeli: Po prawej stronie: Wiceminister Spraw Wojskowych, w drugim wersie myślnik w nawiasie, będący symbolem zastępującym odręczny podpis i obok Sosnkowski, General-Porucznik. Po lewej stronie, na tej samej wysokości widnieje podpis: Za zgodność, Szef Sekcji Organizacyjnej, poniżej, nieczytelny podpis i pod spodem widnieje: Podpułkownik Sztabu Generalnego. Pod podpisami w dwóch szpaltach wymienione są odpowiednie jednostki. Ta sekcja zakończona jest podsumowującym słowem: razem, obok liczba 30.
Zasady organizacji ochotniczej służby cudzoziemców
w Wojsku Polskim wydane 29 lipca 1920 roku przez Ministerstwo Spraw Wojskowych na podstawie Uchwały Rady Ministrów o zaciągu cudzoziemców do Armii Ochotniczej.
2/156/0/126
Trzy strony maszynopisu na białym papierze. W tekście zauważalny jest brak znaków polskich. Na pierwszej stronie, u samej góry znajduje się napis wielkimi literami, podkreślony przerywaną linią: Tlomaczenie. Niżej widnieje: Projekt rekrutacji we Francji Oddzalow Wolontariuszy do Polski. W tekście wyróżnione jest kilka akapitów, rozpoczynajacych się od takich słów: Premje, Asekuracja, Zold (w poprawnym brzmieniu: żołd), zaciagi (w poprawnym brzmieniu: zaciągi). Na kartce znajduje się kilka nieczytelnych zapisków kredką czerwoną i niebieską.
Dalsza część dokumentu to strona z oznaczeniem arabską cyfrą “cztery”miedzy myślnikami, zawiera wyróżniony w tekście akapit: Potrzebne kredyty.
Ostatnia strona dokumentu z oznaczeniem arabską cyfrą “pięć”miedzy myślnikami, jest kontynuacją treści ze strony poprzedniej i ogranicza się do kilku zdań kończących dokument, umieszczonych u góry strony.
Projekt rekrutacji we Francji
2/156/0/126