Graniczny układ (delimitacyjny) polsko-litewski na podstawie linii wykreślonej przez francuskiego marszałka Ferdynanda Focha. Ewentualne zatargi na granicy postanowiono rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Galeria

Maszynopis na lekko zażółconym papierze. W lewym, górnym rogu pieczątka: Dowództwo Grupy gen. Śmigłego; po prawej stronie data i miejsce powstania dokumentu: Miejsce postoju dnia dwudziestego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego. Pod tekstem, po lewej stronie umieszczone: Za zgodność Major Sztabu Generalnego i Szef Sztabu z nieczytelnym podpisem.
Informacja dodatkowa o wstrzymaniu rozkazu nr 46 Naczelnego Dowództwa.
2/1191/0/9/AII/64/1