Sejm Ustawodawczy przyjmuje Ustawę o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego, którzy bronili granic ojczyzny.

Galeria

Ustawa o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego
walczącym w wojnie polsko-bolszewickiej.
2/8/0/12

Artykuł

Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską 

Konserwacja trzydziestu dwóch afiszy i plakatów propagandowych z czasów wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921) z kolekcji Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

W ramach upamiętnienia 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku pracownia konserwacji jednostkowej Archiwum Akt Nowych w Warszawie przeprowadziła konserwację zbioru materiałów propagandowych polskich i sowieckich zgromadzonych przez Towarzystwo Straży Kresowej w latach 1918–1927. Straż Kresowa była organizacją utworzoną w 1918 roku w Lublinie, wspierającą politykę Józefa Piłsudskiego, której zadaniem było zespolenie kulturalno-oświatowe terenów dawnego Księstwa Litewskiego (szerzej Kresów Wschodnich) z II Rzeczpospolitą.

Z czasem TSK oprócz działalności oświatowej zaczęło kłaść nacisk na działalność polityczną i agitacyjną, a co za tym idzie – na propagandę. Spośród licznych wydziałów, ekspozytur oraz inspektoratów organizacji pozyskiwaniem materiałów dotyczących kwestii politycznych i agitacyjnych, w tym referatów, wycinków prasowych, artykułów, afiszy i plakatów ukraińskich, litewskich, białoruskich, rosyjskich i oczywiście polskich, zajmował się Wydział Prasowo-Wydawniczy[1]. Zgromadzone liczne sowieckie akcydensy informacyjne stanowią przykład fenomenu propagandy komunistycznej, która w 1920 roku osiągnęła swoje apogeum. Bolszewicy drukowali materiały w ruchomych drukarniach zainstalowanych na statkach agitacyjnych i we frontowych pociągach oraz w miejscowych drukarniach zajmowanych miasteczek i miast[2]. Prasa z tego okresu podaje, że „(…) wieś każda i każdy postój bolszewicki znaczony jest rozlepianiem plakatów i kolportowaniem bibuły”[3] oraz „Na wszystkich miejscach publicznych, rogach ulic, na budynkach widzimy ogromną ilość kolorowanych afiszów agitacyjnych, zachwalających bolszewizm (…)”.

Nieznane są okoliczności, w jakich omawiane materiały propagandowe – zarówno sowieckie, jak i polskie – trafiły z Archiwum Kresowego Biura Prasowego do zasobów Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (na rewersach materiałów znajdują się liczne pieczęcie KC PZPR). Wiadomo, że 11 października 1951 roku materiały należące do Zespołu Straży Kresowej zostały przekazane z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie do Archiwum Akt Nowych, w którego zasobach pozostają do dziś.

Druki jednostronne – afisze i plakaty[4]

Omawiany zbiór obejmuje szeroki zakres formatów: od 20 × 28 cm (najmniejszy) do 72 × 107 cm (największy), a także papiery o dużej różnorodności gramatur – od papierów bibulastych po tekturę. Druki wykonane zostały w technice litografii, litografii barwnej, typolitografii oraz fotolitografii. Litografia[5] jest techniką druku płaskiego, co oznacza, że powierzchnie drukująca i niedrukująca znajdują się w jednej płaszczyźnie. Do techniki tej wykorzystuje się specyficzne właściwości kamienia wapiennego (na którym wykonuje się rysunek) oraz zróżnicowane właściwości fizyko-chemiczne powierzchni drukujących i niedrukujących.

W litografii barwnej (chromolitografii) każdy kolor na wielobarwnej odbitce uzyskuje się z innej formy (płyty litograficznej)[6]

Typolitografia jest odmianą litografii, w której dodatkowo na kamień litograficzny nanosi się rysunek lub tekst wykonany inną techniką[7]. Fotolitografia jest natomiast połączeniem litografii i fotografii. Sposób przenoszenia rysunku może odbywać się w tej technice metodą przedruku przez bezpośrednie kopiowanie na kamieniu czy blasze pokrytej światłoczułą emulsją.

Stan zachowania

Zły stan zachowania plakatów, w jakim trafiły do pracowni konserwatorskiej, był wynikiem synergicznego działania wielu czynników niszczących, które możemy podzielić na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne są rezultatem zastosowanych materiałów w procesie wytworzenia papieru. Do czynników zewnętrznych zaliczamy niewłaściwe sposoby przechowywania (temperaturę i wilgotność powietrza, zanieczyszczenia środowiska, działanie czynników biologicznych, wpływ światła), niewłaściwe użytkowanie, 
a także nieprawidłowe wcześniejsze ingerencje konserwatorskie.

Wskutek tego, że plakaty zostały wytworzone maszynowo na papierze o bardzo niskiej jakości ze ścieru drzewnego w środowisku kwaśnym, kwasowa hydroliza znacząco obniżyła właściwości mechaniczne papieru – wpłynęła na zmniejszenie jego wytrzymałości, a jednocześnie zwiększyła podatność na łamanie, rozrywanie i wykruszanie. Dodatkowo przechowywanie obiektów w zmiennych warunkach wilgotności względnej i temperatury oraz zanieczyszczenie środowiska przyspieszyły zachodzące zmiany fizykochemiczne.

Afisze i plakaty montowane były w miejscach publicznych, naklejane na słupach i murach, czego rezultatem są zanieczyszczenia klejem po stronie odwrocia, deformacje i zniszczenia mechaniczne. 

Stan zachowania obiektów pogorszyły także liczne wcześniejsze niedbałe naprawy i interwencje konserwatorskie. Nieodwracalne zmiany chemiczne i fizyczne, jakie zaszły w papierze, zostały spowodowane zastosowaniem we wcześniejszych naprawach podklejeń z użyciem acetylocelulozy.

Założenia konserwacji i przebieg prac

Podstawowym celem przeprowadzanych zabiegów konserwatorskich było powstrzymanie zachodzących w obiektach procesów destrukcji materiałów. Priorytetem było zahamowanie kwasowej hydrolizy papieru. Kluczowym założeniem dla przebiegu konserwacji stało się postępowanie z poszanowaniem oryginalnej substancji i cech autentyczności plakatów, z zachowaniem ich wartości historycznej, naukowej i artystycznej.

Po dokładnym zbadaniu i udokumentowaniu stanu zachowania konserwatorzy zdecydowali o przebiegu prac. Konieczne było przeprowadzenie pełnej konserwacji obejmującej usunięcie starych napraw wykonanych z użyciem i zastosowaniem podklejeń acetylocelulozą. Kompletny proponowany plan konserwatorski obejmował: oczyszczenie mechaniczne w celu usunięcia zabrudzeń z powierzchni, usunięcie starych podklejeń i uzupełnień papierowych podłoży, kąpiele wodne w celu usunięcia przebarwień i zacieków oraz innych zanieczyszczeń, odkwaszenie, sklejenie przedarć oraz uzupełnienie ubytków papieru, wzmocnienie strukturalne, wyprostowanie i zabezpieczenie.

W przeszłości podklejenia rozdarć plakatów zostały przeprowadzone 
na nieoczyszczonych, mocno zdegradowanych podłożach.
Acetyloceluloza, czyli octan celulozy, w postaci cienkiej folii stosowana była od lat 40. XX wieku przez Williama Jamesa Barrowa w procesie laminacji w celu zabezpieczenia XIX- i XX-wiecznych archiwaliów. Bardzo szybko zdobyła dużą popularność i powszechnie stosowano ją w pracowniach konserwatorskich do lat 90. XX wieku, także w postaci kleju[8]. Rozpuszczona w acetonie acetyloceluloza po odparowaniu tworzy przezroczystą, ale kruchą błonę. Po około 15–20 latach ulega procesowi starzenia, co skutkuje obniżeniem pH oraz wydzieleniem się kwasu octowego, który dodatkowo przyspiesza proces jej destrukcji[9]. Folia acetylocelulozowa żółknie oraz staje się krucha, w wyniku czego rozpada się zaklejony nią obiekt[10].

Usunięcie podklejeń wykonanych w przeszłości octanem celulozy okazało się dużym wyzwaniem wymagającym wypróbowania kilku różnych rozwiązań. W pierwszej kolejności podjęto próby rozpuszczenia kleju przy pomocy acetonu i octanu etylu. Ich zastosowanie umożliwiło odspojenie zdegradowanych bibułek, którymi podklejano w przeszłości naprawiane miejsca. Jednakże reakcja rozpuszczalników z acetylocelulozą powodowała, że miejscowo (tam, gdzie działano) wytrącał się biały nalot. Dlatego w następnym kroku podjęto próby z wykorzystaniem okładów z mieszaniny acetonu w Tylozie MH 300 i okładów z mieszaniny acetonu i żelu agarowego, aby wydłużyć czas działania acetonu, a tym samym wyeliminować uboczny efekt w postaci białego osadu.

Agar, czyli agaroza, to sztywny żel polisacharydowy, który znalazł zastosowanie w zabiegach konserwacji podłoży papierowych w ostatnich latach. Jest łatwo rozpuszczalny w gorącej wodzie, stabilny zarówno w środowisku zasadowym, jak i kwaśnym oraz to materiał bezpieczny, nietoksyczny i przyjazny dla środowiska.

Obydwie metody z zastosowaniem acetonu na bazie Tylozy i żelu agarowego okazały się skuteczne jedynie tam, gdzie warstwy acetylocelulozy były cieńsze. W partiach, gdzie jej skupienie było większe, powrócono ostatecznie do acetonu, intensyfikując jego działanie za pomocą podwyższonej temperatury i powtarzając zabieg wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego efektu. 

Po zabiegach mokrych i odkwaszeniu w wodorotlenku wapnia kilka plakatów ze względu na trwałe zagniecenia i zanieczyszczenia wymagało zabiegu z użyciem borowodorku sodu (NaBH4). Borowodorki są w stanie częściowo cofnąć procesy wywołane naturalnym starzeniem[11]. Pęcherzyki wodoru, wnikając w strukturę papieru, „rozpychają się” między włóknami, umożliwiając tym samym wypchnięcie zanieczyszczeń z włókien papieru.

Przed przystąpieniem do pracy na oryginałach wykonano próby użycia odpowiedniego stężenia na fragmentach makulatury papieru maszynowego. Z trzech stężeń wodnych roztworów NaBH4 (0,5%; 1% i 2%) zdecydowano się na pracę z 1% roztworem tego związku chemicznego. W przypadku omawianych plakatów borowodorek sodu umożliwił w dalszym procesie wyprostowanie sztywnych zagnieceń spowodowanych zaprasowaniem acetylocelulozą, wypłukując spomiędzy włókien szkodliwe substancje. 

Jedynie pięć plakatów wymagało drobnych prac konserwatorskich. 
W przypadku pozostałych trzydziestu czterech obiektów, ze względu na liczne uszkodzenia mechaniczne i znaczące osłabienie podłoża, konieczne było uzupełnianie ubytków w maszynie do uzupełniania masą papierową. Mając na uwadze funkcję estetyczną plakatów oraz ich planowaną ekspozycję, do uzupełnień stosowano masę papierową dobraną indywidualnie pod kątem kolorystyki do oryginału. W tym celu włókna α-celulozy poddawano hydratacji, barwiono je[12], tak aby odpowiadały jaśniejszemu odcieniowi papierowego podłoża danego plakatu, a następnie otrzymaną masą papierową uzupełniano ubytki. Na stole niskociśnieniowym dokonywano korekty, po czym wzmacniano ich podłoże strukturalnie Tylozą MH 300 i dublowano papierem długowłóknistym. Po tym procesie obiekty prostowano w prasie, a nieliczne na desce z użyciem zacisków. Na koniec wykonano retusz scalający w miejscu wykonanych uzupełnień.

Każdy z plakatów umieszczono w obwolucie hybrydowej Airvelope® („L”), która jest wykonana z przezroczystego poliestru Melinex (dzięki temu widoczne jest lico obiektu) i bezkwasowego papieru Carton Guardia stabilizującego całość od spodu, połączonych ze sobą ultradźwiękowo. 

Artefakty można ponownie podziwiać już w nowych czasach i z innej perspektywy, doceniając ich niewątpliwe wartości historyczne i artystyczne.

Ewa Langowska

Konserwator dzieł sztuki, specjalność konserwacja papieru i skóry. Ukończyła Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Pracowni Konserwacji Archiwaliów Archiwum Akt Nowych w Warszawie na stanowisku konserwatora archiwalnego.

Magdalena Szymańska

(Ur. 1966). Pracuje w Pracowni Konserwacji Archiwaliów Archiwum Akt Nowych w Warszawie na stanowisku konserwatora archiwalnego. Studia: Wydział Konserwacji Restauracji Dzieł Sztuki (2011-2018) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2019 roku nagrodzona za pracę dyplomową w konkursie  Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. W tym samym roku zatrudniona w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wcześniejsze publikacje: “Looking the puppet in the eyes. Decision making process in the conservation of Javanese shadow puppet” w HERITAGE FOR FUTURE 1(2018). 


[1] Naczelny organ Towarzystwa tworzył Ogólny Zjazd Delegatów Kół Towarzystwa. Władzę wykonawczą TSK sprawowały Rada Zarządzająca, Komisja Rewizyjna, Kierownik Komitetu Wykonawczego i Komitet Wykonawczy, któremu podlegały wydziały, ekspozytury i inspektoraty. Powołane przez Komitet Wykonawczy wydziały po licznych reorganizacjach podzielono na pięć jednostek: Wydział Organizacyjny, Wydział Prasowo-Wydawniczy, Wydział Gospodarczy, Wydział Rolny i Wydział Zabytków.
[2] M. Myślicka, M. Witkowski, „W sowdepji o Polsce”. Propaganda bolszewicka w okresie wojny polsko-bolszewickiej, https://1920.gov.pl/27-lipca-1920/#artykuly [dostęp z dnia 28.09.2020 r.].
[3] Cat., U bolszewików, „Dziennik Poznański”, R. 62, nr 208, 10 września 1920, s. 1.
[4] Głównym celem afisza jako druku jednostronnego jest przekaz treści, dlatego zbudowany jest głównie, lub nawet w całości, z tekstu. Jeśli tekstowi towarzyszy jakaś grafika, to spełnia ona rolę drugorzędną i najczęściej jest ograniczona do takich prostych form, jak logo, linia, ornament. Plakat tym różni się od afisza, że dominuje w nim forma graficzna, dlatego zaliczany jest do dziedziny sztuki.
[5] Technikę wynalazł Alois Senefelder w 1798 r.
[6] S. Jakucewicz, S. Khadzhynova, Artystyczne techniki graficzne, Łódź 2017, s. 140.
[7] Ibidem, s. 119.
[8] W. Sobucki, Kleje stosowane do renowacji papieru, Ochrona Zabytków 50/3, 1997, s. 305.
[9] J. Ciabach, Właściwości i zastosowanie estrów celulozy, Ochrona Zabytków 43/1 (168), 1990, s. 52.
[10] W. Sobucki, Konserwacja papieru. Zagadnienia chemiczne, Warszawa 2013, s. 105.
[11] Ibidem, s. 142.
[12] Do barwienia wykorzystano profesjonalne barwniki syntetyczne do papieru firmy PERGASOL.